• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

VILLA TALUY

Bao Loc, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án

Service / Công việc thực hiện

Storeys / Quy mô
Finish / Hoàn thành

Private / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Luong My Linh
Le Thi Thuong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
GFA: 420 sqm / m2
2022 / m2