• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

VILLA B1

Ninh Thuan, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án


Storeys / Quy mô
Finish / Hoàn Thành

Private / Trung Nam Group
Nguyen Huu Hoai Bao
Luong My Linh
Le Thi Thuong
Le Hong An
GFA: 3000 sqm / m2
2022