• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

THE MANOR NHON TRACH

Dong Nai, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
Finished / Hoàn thành

Bitexco Group of Companies
Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Nguyen Tran Phong Phu
Ta Quang Hung
Le Hong An
Luong My Linh
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
2019