• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

My Gia Urban

Nha Trang, Viet Nam

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự ánService / Công việc thực hiên
GFA / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Ta Quang Hung
Lam Thi Ngoc Bich
Le Hong An
Interior Design / Thiết kế nội thất
235 sqm/ m2
2019