• slide
  • slide
  • slide
  • slide

L2 VILLA

Da Lat, VIet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiện
.
Storeys /Quy mô
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Chu Can
Huynh Thanh Duy
Le Thi Thuong
Nguyen Tran Phong Phu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
2 Storey / 2 Tầng
2020