• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Hado Centrosa

Ho Chi Minh, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
Storeys / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Nguyenn Tran Phong Phu
Le Thi Thuong
Nguyen Thi Kieu Khanh
Interior Design / Thiết kế kiến trúc
145 sqmm2
2020