• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Golf Valley Urban

Golf Valley Urban, Da Lat, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
Service / Công việc thực hiên

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao

Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Concept Design / Thiết kế ý tưởng