• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

GALAXY 9

Ho Chi Minh, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
Service / Công việc thực hiện
Site Area / Diện tích khu đất
GFA / Diện tích sử dụng

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Huynh Thanh Duy
Le Thi Thuong
Interior Design / Thiết kế nội thất
235 sqm / m2
235 sqm / m2