• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

BINH TIEN OFFICE

Ninh Thuan, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án


Storeys / Quy mô
Finish / Hoàn thành

Private / Trung Nam Group
Nguyen Huu Hoai Bao
Luong My Linh
Le Thi Thuong
Le Hong An
1450 sqm / m2
2022