• slide

4B TDT OFFICE

Ho Chi Minh, Viet Nam

Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiện
.
Site Area / Quy mô
GFA / Diện tích xây dựng
Finished / Hoàn thành

Nguyen Huu Ngoc Bao
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Author Supervision / Giám sát tác giả
1 Basement + 12 Storeys / 1 Hầm + 12 Tầng
2492 sqm / m2
2012