• slide
  • slide

Riviera III Resort

Nha Trang, Viet Nam

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án


Service / Công việc thực hiên
GFA / Diện tích sử dụng
Size / Quy mô

Nguyen Huu Hoai Bao
Le Hong An
Tong Ngoc Tam
Phan Manh Tien
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
59.325 sqm/ m2
1 basement, 24 storeys / 1 hầm, 24 tầng